AKTUELL INFORMATION 2019 03 14

Lindholmens vänners årsmöte

Kallelse samt dagordning för årsmöte tisdag 9 april 2018, kl 18.00

Plats; Rynninge IK:s samlingssal vid Grenadjärvallen,Örebro

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.Val av två protokolljusterare

3.Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

4.Fastställande av dagordning

5.Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse

7.Revisorernas berättelse

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

9.Fastställande av årlig medlemsavgift

10.Förslag från medlemmar o styrelse ( Fråga om antal styrelseledamöter)

11. Val av

a.ordförande på ett år

b.halva antalet ledamöter på två år

c.suppleanter på ett år

d.revisor på ett år

e.valberedning

12. Verksamhetsplan och budget

13 .Övriga frågor

Om du avser komma på årsmötet var god anmäl det genom att  kontakta oss via e-post senast tisdag 2 april 2019  genom att använda 

denna e-postadress: kontakt@lindholmensvanner.se

Styrelsen för föreningen Lindholmens vänner

Bo Hallonqvist,Lennart Ekström,Bengt Larsson,Berndt Lindell,Johan Nyström